REGULAMIN SKLEPU AGA MACIUŁA-ZIOMEK ONLINE

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Aga Maciuła-Ziomek Online dostępny pod adresem internetowym www.agamaciulaziomek.pl, prowadzony jest przez BIZZWEB Bartłomiej Ziomek z siedzibą w Dynowska 17/21, 35-505 Rzeszów, NIP: 5170227403, REGON: 367018100, adres e-mail: agnieszka.maciula.ziomek@gmail.com;
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BIZZWEB Bartłomiej Ziomek z siedzibą w Dynowska 17/21, 35-505 Rzeszów, NIP: 5170227403, REGON: 367018100, adres e-mail: agnieszka.maciula.ziomel@gmail.com.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.agamaciulaziomek.pl
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto Klienta w Sklepie zakładane automatycznie w momencie wypełnienia przez Klienta Formularza zamówienia, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakup. Na tym etapie istnieje również możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: w Dynowska 17/21, 35-505 Rzeszów.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: agnieszka.maciula.ziomek@gmail.com.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 728 330 266.
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Konto zostanie założone automatycznie podczas wypełniania Formularza zamówienia. Dzięki temu Klient będzie miał możliwość dostępu do zakupionych Produktów.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie dodać go do Koszyka.
 2. Po dodaniu Produktu do Koszyka należy sfinalizować zamówienie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 3. Po wypełnieniu Formularza zamówienia należy potwierdzić zamówienie poprzez dokonanie płatności.

§ 7

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Sprzedawca zabrania powielania, kopiowania i przekazywania Produktów osobom trzecim.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail, o którym mowa w  § 3.

Treść wiadomości reklamacyjnej powinna zawierać przynajmniej:

 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 • datę zawarcia Umowy będącej podstawą reklamacji,
 • przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Kupującego,
 • okoliczności uzasadniające reklamację.
 • zdjęcie obrazujące uszkodzenie produktu, jeśli to jest powodem reklamacji.

Sprzedający zwróci się do składającego reklamację o uzupełnienie we wskazanym zakresie reklamacji, jeśli podane przez Kupującego dane/informację będą tego wymagać.

 • Sprzedający rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.

§ 9

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIZZWEB Bartłomiej Ziomek z siedzibą w Dynowska 17/21, 35-505 Rzeszów, 36-071 Trzciana, NIP: 5170227403, REGON: 367018100.
 2. Państwa dane będą wykorzystywane przez serwisy: Dotpay/Przelewy24.pl oraz furgonetka.pl, w celu realizacji Zamówienia. 
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Państwa za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z Administratorem danych osobowych, w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. W szczególności Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji Usług składanych w Serwisie, w celach marketingowych, w celu dostarczenia Usługi, w celu rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz w celu archiwizacji.
 5. W przypadku, gdy Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówień na Usługi składane w Serwisie, Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. pkt. b) RODO. W przypadku, gdy Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrywania złożonych przez Państwa reklamacji, dochodzenia roszczeń, Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO (prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
 6. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione: podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Administratora danych osobowych w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących z Administratorem danych osobowych w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z: dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy), wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, marketingiem i promocją: w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora danych osobowych, do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu; w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych Administrator danych osobowych nie będzie w stanie świadczyć usług związanych z realizacją Usługi.
 12. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca może zmienić Regulamin w każdym czasie.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Serwis poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień.
 3. Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie należy rozumieć w znaczeniu wskazanym w obowiązujących przepisach prawa.